1800-talet

En del av Ryssland

Början av1800-talet blev en katastrof för Sverige. Under Finska kriget 1808-1809 ockuperas Finland och Åland av ryska trupper, och måste i den påföljande freden överlämnas till Ryssland. Åland blir därmed gränszon mot väster, och öarna börjar genast befästas och ryska trupper inkvarteras i gårdarna.

År 1829 godkänner kejsar Nikolaj I en ny befästningsplan som avser att förvandla Bomarsund till en framskjuten marinbas. Arbetena inleds sommaren 1830 men går långsamt framåt. Fästningen är därför bara halvfärdig när den under Krimkriget 1854 erövras av brittiska och franska styrkor och sprängs i luften. I den påföljande freden i Paris 1856 blir Åland demilitariserat för första gången.

Efter fästningens fall börjar den civila ledningen rikta blickarna mot Övernäs by i Jomala med sin djupa hamn. I januari 1859 ger kejsar Alexander II sitt bifall till att här grunda staden Mariehamn, med namn efter hans hustru Maria Alexandrovna. Två år senare utfärdas grundläggningsbrevet, och hösten 1861 kan de första tomterna auktioneras ut. Den viktigaste offentliga inrättningen blir Societetshuset vars första del står klar 1871. Efter utbyggnader blir byggnaden stadens sociala, kulturella, administrativa och rättsliga centrum.

Vid sekelskiftet 1900 har Mariehamn drygt 1000 invånare, och är nu en badort på modet med turister från såväl väster som öster. Badhusanläggningen vid Svibyviken omfattar bland annat hotell, badhus, restaurang och park. År 1899 noteras 247 kurgäster och 483 säsonggäster inskrivna vid badanstalten, utöver 1150 tillfälliga besökare.

Vid sidan av basnäringarna jordbruk och fiske får sjöfarten allt större betydelse. Bondeseglationen avvecklas och istället koncentreras sjöfarten till storredare och yrkesseglare bosatta i Mariehamn, vars fartygsflottor numera seglar på världshaven. Samtidigt är emigrationen stor, och under en trettioårsperiod från 1880 kommer omkring 9000 ålänningarna att söka lyckan i Amerika.

Sommaren 1914 bryter första världskriget ut och blir en definitiv brytpunkt. Under flera år är Åland ett slutet militärområde med befästningar, trupper och inkvarteringar. När kriget äntligen är över är den ryska överhögheten bruten och Åland går in i ett nytt skede.

X